Rekabet Etmeme Yasağı

Rekabet etmeme borcu işçinin işverene karşı olan sadakat borcundan kaynaklanmaktadır. İş hukukundan  kaynaklı rekabet etmeme borcundan söz edebilmemiz için bir iş ilişkisinin varlığı aranır. İş hukukunda  rekabet etmeme borcu

⮚ iş sözleşmesi devam ederken rekabet etmeme borcu

⮚ iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olmak üzere ikiye ayrılır.

İş sözleşmesi devam ederken işçinin işverene karşı rekabet etmeme borcu, işçinin sadakat borcundan  kaynaklanmaktadır. Bu borçtan bahsedebilmek için, tarafların rekabet etmeme sözleşmesi imzalaması ya da  iş sözleşmesine rekabet etmeme hükmü konulması gerekmemektedir. Tarafların borcu sözleşmeden değil  kanundan kaynaklanmaktadır. Ancak bu borç taraflar arasında iş ilişkisi yani iş sözleşmesi sona erince  ortadan kalmaktadır. Taraflar arasında iş ilişkisi sona erdiği için sadakat borçları da sona ermektedir. Buna  bağlı olarak da sadakat borcundan kaynaklı rekabet etmeme borcu da sona ermektedir.

Taraflar iş ilişkisi sona erdikten sonra da rekabet borcunun devam etmesi hususunda anlaşma yapabilirler.  Eğer iş sözleşmenin tarafları rekabet etmeme borçları iş ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini  istiyorsa iş sözleşmesine bu konuda bir hüküm koymaları gerekmektedir. Ayrıca bu konuda ayrı bir rekabet  sözleşmesi de yapılabilir. Bu durumda iş ilişkisi sona erse bile tarafların rekabet etmeme borçları devam  etmektedir.

İş Kanunu’nda rekabet etmeme sözleşmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. İş sözleşmelerinde yer  verilen rekabet etmeme sözleşmesine 6098 Sayılı TBK m. 444-447 hükümleri uygulanmaktadır.  

 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ 

Rekabet yasağı, aynı alanda iş yapan kimselerin birbirleri ile hukuka aykırı olarak yarışa girememesi, belirli  kimselerin birbirleriyle rekabet etmelerinin yasaklanması anlamına gelmektedir. İşçinin rekabet etmeme  borcunun, diğer bir ifade ile, işverenle rekabet yasağının iş sözleşmesi sona erdikten sonra da devam etmesi  isteniyorsa, tarafların bunu ayrıca ve açıkça sözleşmeyle kararlaştırması gerekir. Bu kararlaştırma ayrı bir  sözleşmeyle yapılabileceği gibi, mevcut iş sözleşmesine konulacak özel bir hükümle de yapılabilir. Rekabet  yasağı sözleşmesi, işçinin iş sözleşmesi devam ederken işverenin müşterilerini tanıması ya da iş sırlarını  öğrenmesi sebebiyle, iş ilişkisi sona erdikten sonra belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede ve  belirli bir zaman dilimi içinde işverenle rekabet teşkil edecek herhangi bir faaliyette bulunmaması hususunu  içeren sözleşmedir. Rekabet yasağı sözleşmesinin amacı, işçinin işletmede öğrendiği bilgileri, iş sözleşmesi  sona erdikten sonra işverenin aleyhine onunla rekabet edecek şekilde kullanmasını engellemektir.

Rekabet yasağı sözleşmesinin konusu, işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra, kendi adına işvereni ile  rekabet edecek bir iş yapmaması, rakip bir kuruluşta çalışmaması, rakip bir kuruluşa ortak olmaması ve  ortaklıktan başka bir sıfatla dahi rakip bir kuruluşla ilgisinin olmamasıdır.

Taraflar, iş sözleşmesi sona erdikten sonra hüküm ifade etmek üzere, işçinin rekabet teşkil etmeyen bir işi  yapmasını yasaklayıcı bir sözleşme yapamazlar ya da iş sözleşmesine bu hususta bir hüküm koyamazlar. Rekabet yasağı sözleşmesi ile işçinin çalışma hakkı elinden alınamaz.

Taraflar rekabet yasağı kararlaştırmamışlarsa, işçinin işverene ait işyerinde edindiği bilgileri ve müşteri  çevresini kullanması ve eski işvereni ile rekabet yapması mümkündür.

Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları 

Ehliyet ve Şekle İlişkin Şartlar 

  1. Ehliyet

Rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşmeyi yapan işçinin fiil ehliyetine sahip olması  gerekmektedir. Bu durumda ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan; bir diğer ifadeyle tam  ehliyetli olan işçi sözleşme ehliyetine sahiptir (TMK m. 9 vd.). Fiil ehliyetine sahip olma koşulu, rekabet

yasağı sözleşmesinin imzalandığı ana göre değerlendirilmelidir. Sözleşmenin yapıldığı sırada işçi fiil  ehliyetine sahip değilse rekabet yasağı düzenlemesi geçersizdir.

  1. Şekil

TBK’nın 444/1. maddesine göre; rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde  yapılması gerekir. Kanunda, yazılı şekil bir geçerlilik şartı olarak öngörülmüş olup yazılı olarak yapılmayan  sözleşme geçersizdir. Kanuni yazılı şekil şartının amacı, işçinin yasağın kapsamı konusunda bilgi sahibi  olması ve korunmasıdır. Rekabet yasağı sözleşmesinin tabi olduğu yazılı şekil, adi yazılı şekildir. İşverenin  iş sözleşmesinde, sözleşmesinin sona ermesinde işçiye rekabet yasağı getirme hakkını saklı tutması mümkün  değildir. TBK m.13 uyarınca, sözleşmede sonradan yapılan değişikliklerin yazılı biçimde yapılması gerekir.  Öğretide, işçinin korunması amacıyla şekil şartı öngörülmüş olduğundan sözleşmenin şekil şartı  aranmaksızın sona erdirilebileceği belirtilmektedir.

Maddi Şartlar 

  1. İşverenin korunmaya değer haklı bir menfaatinin varlığı

a. Genel olarak

TBK’nın 444/2. maddesine göre; rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya  üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu  bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir. İşçinin işverenin iş  sırlarına veya müşteri çevresine hakim olup olmadığı değerlendirilirken, yasağın kararlaştırıldığı tarihteki  değil, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki koşullar dikkate alınacaktır.

b. Üretim sırları, işverenin işleri veya müşteri çevresi hakkında bilgi edinme olanağı

Rekabet yasağının getirilmesindeki amaç, işçinin çalıştığı süre zarfında işyerinde öğrendiği üretim sırlarını  veya işverenin işleri veya müşteri çevresi hakkındaki bilgisini iş ilişkisi sona erdikten sonra işverenle  rekabet edecek tarzda kullanmasının önüne geçmektir. Müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin  yaptığı işler hakkında edinilen bilgiler rekabete elverişli bilgiler olmalıdır. Söz konusu bilgilerden biri veya  hepsine vakıf olmak, rekabet yasağının öngörülmesi bakımından gereklidir. Bunun için de öncelikli olarak iş  ilişkisi, işçinin, işverenin ticari ve teknik iş sırları ile ticari ilişkiler içerisinde bulunduğu müşteri çevresine  hakim olabilmesine imkan tanıyan bir niteliğe sahip olmalıdır. İşçinin bu bilgileri fiilen öğrenmiş olması  zorunlu olmayıp objektif koşullarda öğrenebilecek konumda olması yeterlidir. Rekabet yasağı sözleşmesine  konu olacak üretim sırları ve işle ilgili bilgilerin mahrem bilgi ve sır niteliği taşıması gerekir.

Üretim sırları kavramı, işletmeyle ilgili, sınırlı bir çevre tarafından bilinen, başkaları tarafından kolaylıkla  öğrenilemeyecek, saklı kalmasında işverenin haklı bir menfaatinin bulunduğu olgular olarak tanımlanabilir.

İşçinin üretim sırları, işverenin işleri veya müşteri çevresine ait bilgilere nüfuz etme imkânı ile meydana  gelen zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir. 

c. İşverenin önemli bir zarara uğrama ihtimali

Nitekim rekabet yasağının geçerliliği için işçi tarafından hakim olunan (işverenin iş sırları veya müşteri  çevresi hakkında ki bilgiler) bilgilerin, iş sözleşmesi sona erdikten sonra işçi tarafından kullanılmasının  işverene önemli ölçüde zarar verebilecek nitelikte olması gerekir.

İşverenin uğrayacağı önemli ölçüdeki zarar, işçinin iş ilişkisinde işverene ait ticari ve teknik bilgileri ve  müşteri çevresini tanımasından kaynaklanmalıdır.

Sözleşme sonrası rekabet yasağının geçerliliği için önemli olan somut bir zarar değil, önemli bir zarar  olasılığıdır. Bu bağlamda zararın fiilen ortaya çıkması zorunlu olmayıp yaşamın olağan akışına göre önemli  bir zarar doğma ihtimalinin varlığı yeterlidir

  1. İşçinin ekonomik geleceğinin tehlikeye düşürülmemesi

a. Genel olarak

Rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, rekabet yasağının; işçinin ekonomik geleceğini  ölçüsüz ve hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye girmesini önleyecek şekilde süre, yer ve konu bakımından  sınırlandırılmış olması gerekir (TBK’nın 445/1

Yasağın, konu ve yer bakımından sınırlarının açık bir biçimde belirlendiği sözleşmelerde, iş sözleşmesi sona  erdikten sonra koşullarda yasağın sınırlarını daraltacak biçimde değişiklik meydana gelmişse, rekabet yasağı  açısından işçinin lehine olarak yeni durum dikkate alınmalıdır.

b. Rekabet yasağının süre bakımından sınırlandırılması

TBK’nın 445/1. maddesine göre; rekabet yasağının süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.

Rekabet yasağının, yasağın kapsamının geçerli olduğu coğrafi alan ve iş türüyle makul bir ilişki içinde  bulunacak şekilde kanunda öngörülen azami süre de göz önünde tutularak belli bir süreyle sınırlandırılması  gerekir. Kanunda belirtilen özel durum ve koşullara, işçinin işyerindeki konumu, örneğin üst düzey yönetici  olması, işyerindeki uzmanlığı, işverenin üretimle ilgili teknik iş sırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip  nitelikli uzman olması örnek verilebilir. Rekabet yasağının süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar.  Yasak süresince açılacak bir dava sürenin işlemesine engel olmaz. İki yılı aşan süreyle rekabet yasağı  getirilmesine imkân veren “özel durum ve koşullar”ın varlığını ispat yükü, işverene aittir.

c. Rekabet yasağının yer bakımından sınırlandırılması

TBK’nın 445/1. maddesi uyarınca, rekabet yasağının geçerli olabilmesi için yasağın yer bakımından da  sınırlanmış olması gerekir. Söz konusu yer coğrafi bölge veya şehir olarak belirtilebileceği gibi işverenin  faaliyetinin etki alanına atıfta bulunmak yoluyla da belirlenebilir. Ancak sözleşmede öngörülen yer,  işverenin korunmakta menfaati bulunan sahayı kapsamalıdır. Buna göre, bir ülke vatandaşının ülkesinin  bütününde rekabet yasağı içinde bulunacağını öngören sözleşmeler geçersizdir.

Rekabet yasağının yer bakımından kapsamı, işverenin fiilen yürüttüğü faaliyet alanının sınırlarını aşamaz.  İşletmenin faaliyet alanının genişletilmesine ilişkin öngörüler, fiilen gerçekleşmiş olmadıkça rekabet yasağı  kapsamına dahil edilemez. Burada ikamete göre değil, pazar esasına göre bir tespit yapılmaktadır. Yer  bakımından sınırlandırmada rekabet yasağının işverenin ticari faaliyetlerini yürüttüğü coğrafi alanla sınırlı  olduğunu kabul etmek düzenlemenin amacına uygun düşecektir..

d. Rekabet yasağının konu bakımından sınırlandırılması

TBK’nın 445/1. maddesi uyarınca, rekabet yasağının geçerli olabilmesi için yasağın konu bakımından  sınırlandırılmış olması gerekir. Bu kapsamda işçinin icra edemeyeceği iş türü sözleşmede açıkça  gösterilmelidir. Rekabet yasağı, işverenin tüm faaliyet alanı ile değil, işçinin işletmede yapmakta olduğu işle  doğrudan ilgili, somut göreviyle sınırlı kalmalıdır. Yasak, işçinin içerisinde bulunduğu veya rekabet yasağını  haklı kılacak bilgileri öğrendiği konularla sınırlı kalmalıdır.

Faaliyet alanı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe göre belirlenecektir. Bununla birlikte fiili faaliyet alanının  dikkate alınması gerekir. İş ilişkisinin devam ettiği bir sırada faaliyet alanını değiştiren işveren, vazgeçtiği  faaliyetleri yasak kapsamına dahil edemeyeceği gibi, iş sözleşmesi sona erdikten sonra giriştiği yeni  faaliyetler de kapsam dışında kalacaktır.

Rekabet Etmeme Sözleşmesine Aykırılıkların Yaptırımı

Rekabet etmeme sözleşmesinin geçerli olması için gerekli olan şartların var olmaması durumunda söz  konusu sözleşme geçersiz olur. 

Rekabet etmeme sözleşmesinin işçi bakımından sürekli borç ilişkisi doğuran niteliği göz önünde  bulundurulduğunda, işçinin sözleşmenin geçersizliğini öğrendiği andan itibaren ileriye dönük olarak rekabet  etmeme borcu ile bağlı olmadığının kabulü gerekir. Bu kapsamda işçi, yasağa uygun davrandığı dönemin  karşılığı olan karşı edimi iade etmekten kaçınabilecektir. Ayrıca işçinin bu borca uygun davrandığı dönemde  kaçırdığı iş fırsatları ve uğradığı zararları ispatlayabilirse bunları işverenden talep edebilecektir.

TBK m. 445/2 düzenlemesi ile sözleşmedeki koşulların aşırı nitelikte olması durumunda hâkimin müdahale  edebileceği belirtilmiştir. Ancak hâkimin rekabet etmeme sözleşmesine başka bir hüküm koyma yetkisi  bulunmamaktadır. Rekabet etmeme sözleşmesinin geçerli olması için aranan koşulların bulunmaması  halinde sözleşme geçersiz olacaktır. Bu durumda hâkimin müdahalesi söz konusu olamaz

Rekabet Etmeme Sözleşmesine Aykırılıkların Sonuçları

  1. İşverenin Zararının Tazmini

TBK’nın 446/1 düzenlemesine göre, işçinin rekabet yasağına aykırı davranması sonucunda, sözleşme  borcunun gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan tazminat sorumluluğu söz konusu olmaktadır. İşçi,  sorumluluktan kurtulabilmek için TBK’nın 112 maddesi uyarınca kusurlu olmadığını ispat etmekle  yükümlüdür. 

Zararın varlığının ve miktarının ispatı işverene aittir. İşveren, rekabet yasağının ihlâl edildiğini, bunun zarara  yol açtığını ve ihlâl ile zarar arasında illiyet bağının bulunduğunu ispatlayarak tazminata hak kazanacaktır.  İşverenin, işçinin kusurunu ispat etmesine gerek yoktur. 

  1. İşçinin Cezai Şart Ödemesi

TBK madde 180/1 uyarınca, işveren herhangi bir zararını ispatlamak zorunda kalmadan sözleşmede  kararlaştırılmış olan cezai şartı isteme hakkına sahiptir. İşverenin cezai şartı talep edebilmesi için rekabet  etmeme sözleşmesini ihlal edildiğini ispatlaması yeterli olacaktır. İşverenin zararı, cezai şart miktarını  aşıyorsa işçi aşan kısmı tazminle yükümlüdür. Ancak bu durumda işveren, aşkın zarara işçinin kendi  kusuruyla neden olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Bununla beraber TBK madde 182 uyarınca cezai şart  aşırı derecede yüksek ise hâkim tarafından bu bedelin indirilmesi mümkündür. 

Ayrıca TBK madde 446/2’de düzenlenen hükme göre işçi, sözleşmede düzenlemiş olan cezai şartı ödeyerek  rekabet etmeme yükümlülüğünden kurtulabilecektir. Ancak bu kanun hükmü düzenleyici bir hukuk kuralı  olup aksi sözleşmede her zaman düzenlenebilecektir.

Rekabet Etme Borcunun Sona Ermesi

  1. İşverenin Geçerli Bir Yararının Kalmaması

TBK madde 447/1 düzenlemesi gereğince işverenin rekabet yasağın devamında gerçek bir menfaatinin  kalmadığı durumda rekabet etmeme sözleşmesi sona ermektedir.

  1. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İş Sözleşmesini Feshi

Kanunun açık hükmü gereği iş akdi, İş Kanunu’nun 25. Maddesi veya TBK’nın 435. maddesine dayanılarak  feshedilirse rekabet yasağı devam edecek, bunun dışındaki durumlarda sona erecektir.

  1. İşçinin İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İş Sözleşmesini Feshi

İş sözleşmesinin işverene yüklenebilen, süreli feshi makul gösteren nedenlerden biriyle işçi tarafından  feshedilmesi durumunda da rekabet yasağı sözleşmesi sona erer. Burada önemli olan husus feshin işverenin  kusuru sebebiyle yapılmasıdır bu sebeple öğretide İş Kanunu md. 24’ e göre sağlık sebeplerine ve zorlayıcı  nedenlere dayalı yapılan fesihlerde rekabet yasağı taahhüdünün geçerli kalmaya devam edeceği görüşü ileri  sürülmüştür.

Rekabet Yasağına Aykırılık Sonucu Açılacak Dava

Dolayısıyla, işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmesi kapsamında rekabet yasağına aykırılık sonucu  açılacak davalarda İş Mahkemeleri görevlidir.

Rekabet Etmeme Yasağı
Başa dön