Vergi

A. Tasdik Hizmetleri

 • Yıllık kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tam tasdiki.
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gelir vergisi kesintilerinin iadesi ile mahsup işlemlerinin tasdiki.
 • Vergi Kanunları, Teşvik Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre öngörülen istisna, indirim ve muafiyetlere ilişkin tasdikler.
 • Sosyal Sigortalar Kanunu, Teşvik Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre öngörülen istisna, indirim ve muafiyetlere ilişkin tasdikler

A.1. Şirketimizin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Tasdik Raporu İle Özel Amaçlı Rapor Örnekleri

 • Yeminli Mali Müşavirlik Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Tasfiye Beyannamesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Devir Beyannamesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Birleşme Beyannamesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Gelir Vergisi İstisnası Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik Rapor
 • Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu
 • Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu
 • Birleşme Nedeniyle Borçların Teminine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi iadesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Reklam Gelirleri Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Bankalar Kanununun 46’ncı Maddesine Göre Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve
 • Kar ve Zarar Cetveli Tasdik Raporu.
 • Yeminli Mali Müşavirlik İlişiksizlik Belgesi Rapor
 • Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesinin Fiyat Başlıklı 4’ncü
 • Maddesi Hükümlerinin Firma Tarafından Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye ilave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Şirket Ortağının Sermaye Avansı Olarak Gönderdiği Tutarın Tesbitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik İştirakler Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye ilave Edilmesine ilişkin Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Cari Yıl Karının Sermayeye ilave Edilmesine ilişkin Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye ilave Edilmesine ilişkin Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Ortaklara Olan Borcun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Yıl içinde Kesinti Yolu ile Ödenen Vergilerin iadesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Haddelenmiş Soğuk Saç Kullanım Tespit Rapor
 • Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Yatırım İndirimi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu
 • Kampanyalı Satışlara İlişkin Bilanço Tasdiki
 • Biyoetanole Üretim Tasdik Raporu
 • Harmanlayıcının Karışımlarının Teslimine İlişkin Tasdik Raporu

A.2. Şirketimizin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Tasdik Raporu İle Özel Amaçlı Rapor Örnekleri

 • Ar-Ge Harcamaları DeğerIendirme Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi İstisnasına ilişkin Faaliyet Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik ithalatçı Bilgi Formu Tasdiki
 • Öz Varlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik ihraç Edilen Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi iadesi Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Lipar Sarfiyat Tespit Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Tuz Sarfiyat Tespit Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği Ek-6 Tasdik Raporu
 • Halka Açık Kurumlarda Ortakların Sermaye ve Hisse ihraç Primlerinin Tahsilatının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı
 • Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu
 • İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımlarında, iç Kaynaklardan Karşılanan Tutarın Şirket Bünyesinde Var Olup Olmadığına İlişkin Yeminli Mali
 • Müşavirlik Tasdik Raporu
 • Sermaye Azaltılmasında, Şirket Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin Şirkette Mevcut Olduğunun Tespitine İlişkin Yeminli Mali
 • Müşavirlik Tasdik Raporu
 • Posta Hizmetleri Kanunu Kapsamında Elde Edilen Net Satışların Tespitine ilişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu
 • Öz Kaynaklarda Yer Alan Özel Fonların Sermayeye İlave Edilmesi İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Geçmiş Yıl Zararlarının Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Bankalar Kanalı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Alımların İhracatta Kullanıldığının Tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Devir Yolu ile Birleşmede Özvarlık Tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Sermayeye ilave edilebilecek bilanço kalemlerinin tespitine ilişkin tasdik raporu,
 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki tasdik raporları,
 • TÜBİTAK — TEYDEB YMM Proje harcamaları değerIendirme ve tasdik raporu
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarına ait yazılan RTÜK tasdik raporu,
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait tasdik raporu,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdik raporu,
 • Bankalardan talep edilen hesap durumu belgelerine ilişkin tasdik raporu,
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporların tasdiki
 • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik İşlemleri

B. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Stratejik vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Şirket yapılandırılmasına yönelik hizmetler
 • Transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler

C. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada (Vergi İncelemeleri, Uzlaşma, izaha Davet Konularında vb.)

 • Çözümüne İlişkin Danışmanlık
 • Vergi incelemelerinde danışmanlık
 • Vergi uzlaşmalarında danışmanlık
 • Kanun yolundan vazgeçme müessesesinin kullanılmasında danışmanlık
 • İzaha davet sürecinde danışmanlık

Ç. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümüne İlişkin Danışmanlık

 • Vergi ihtilaflarına ilişkin yazılı mütalaa verilmesi
 • Vergi davalarının üstlenilmesi
 • Bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik

D. İç denetim hizmetleri

 • Uygunluk denetimi hizmetleri
 • Üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin denetim hizmetleri
 • Finansal tabloların denetim hizmetleri

E. Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne tabi sigorta ve reasürans şirketlerinde bağımsız denetim
 • KGK’ya veya SPK’ya tabi şirketlerde bağımsız dış denetim
 • Enerji piyasasına tabi şirketlerde dış denetim
 • Bankalarda bağımsız dış denetim
 • (İstek halinde) Uluslararası bağımsız dış denetim
 • Konkordato finansal analiz raporu

F. Bilgi Sistemleri Ve Teknolojileri Hizmetler

 • Her bir işletmenin ihtiyaçlarına göre bilgi işlem donanımlarının önerilmesi
 • Bilgi işlem süreçlerinde üretilecek raporların ve tabloların belirlenmesi
 • Bilgi sistemleri organizasyonu ve teknoloji altyapısının incelenerek risklerin belirlenmesi
 • Gerekli kural ve metodolojilerin oluşturulmasını ve test edilmesini sağlayarak söz konusu süreçlerin denetimi

G. Kurumsal Finansman Hizmetleri

 • Şirket birleşmeleri ve şirket satın almaları
 • Şirket veya hisse satış danışmanlığı
 • Halka arz danışmanlığı
 • Özel sermaye fonu danışmanlığı
 • Borç ve sermaye danışmanlığı
 • Yeniden yapılandırma danışmanlığı
 • Alıcı ve satıcı durum tespiti (Due Diligence)
 • Proje finansmanı danışmanlığı

H. Muhasebe Ve Raporlama Hizmetler

 • Muhasebe sisteminin kurulması, organizasyonu ve belge düzeninin kurulması
 • Muhasebe sisteminin akışını gösteren ve oto kontrolünü sağlayan raporlama sisteminin kurulması
 • Firma ihtiyaçlarına uygun her düzeyde muhasebe meslek mensubunun bulunması, sınava tabi tutulması ve
 • işe yerleştirilmesi

I. Yatırım Teşvik, AB Hibe Programları, Güneş Enerji Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri

 • Yatırım teşvik belgesi temin hizmetleri
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında teşvik destekleri, kurumlar/gelir vergisi indimi uygulaması ve süreç yönetimi hizmetleri
 • AB hibe programlarından faydalanılmasına yönelik hizmetler
 • GES projelerine ilişkin sürecin yönetilmesi ve hibelerden faydalanılmasına yönelik hizmetler

İ. Eğitim Hizmetleri

 • Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitim
 • Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi
 • Mevzuat Değişikliklerinin Şirketlere Düzenli Bildirilmesi
 • Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim
 • insan Kaynakları
 • Personel İhtiyacının Tespiti ve Planlama
 • Ekip Kurulması ve Yönetimi
 • Personel Seçimi DeğerIendirme Ve İşe Alma
 • Personel Eğitimi
 • Kariyer Yönetimi
Başa dön